08. november 2021:

i pdfPozvánka-program: (67,9 kB)

Uznesenie č. 30-33: (120,5 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č.6: (81,2 kB)

20. september 2021:

i pdfPozvánka-program: (59,1 kB)

Uznesenie č. 23-29: (84,6 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 5: (148,9 kB)

28. jún 2021:

i pdfPozvánka-program: (59,70 kB)

Uznesenie č. 18-22: (79,6 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 4: (106,6 kB)

31. máj 2021:

i pdfPozvánka-program: (60 kB)

Uznesenie č. 12-17: (89,5 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 3: (123,4 kB)

12. apríl 2021:

i pdfPozvánka-program: (60,5 kB)

Uznesenie č. 08-11: (129,6 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 2/2021: (919,4 kB)

22. február 2021:

i pdfPozvánka-program: (55,4 kB)

Uznesenie č. 01-07: (91 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 1/2021: (1,1 Mb)


 ©2021