07. september 2020:

i pdfPozvánka-program: (59,8 kB)

Uznesenie 14-19: (84,6 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č.5: (129,3 kB)

06. júl 2020:

i pdfPozvánka-program: (60 kB)

Uznesenie 10-13: (89,4 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č.4: (131,5 kB)

25. máj 2020:

i pdfPozvánka-program: (63 kB)

Uznesenie č. 08-09: (87,5 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 3: (1,03 Mb)

24. február 2020:

i pdfPozvánka-program: (60,4 kB)

Uznesenie č. 04-07: (68,3 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č 2: (1,04 Mb)

27. január 2020:

i pdfPozvánka-program: (59,6 kB)

Uznesenie č. 01-03: (72,4 kB)i pdf

i pdf

Zápisnica č. 1: (966,9 kB)

 ©2020