Verejné zhromaždenie obyvateľov obce - "Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoje obce".

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na deň 18. júna 2015 o 18:00 h do zasadačky Obecného úradu v Závažnej Porube.

 

Téma rozhovoru: informácia o Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závažná Poruba na najbližších 7 rokov.

©2015-webm-