Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Obec Závažná Poruba

v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ):

Text: -Andrea Uličná-, ©2021-webm-