Voľba hlavného kontrolóra obce.

Výberové konanie bolo ukončené.

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube, Uznesením č. 16 zo dňa 06. 06. 2016  vyhlasuje v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 18. 07. 2016 o 17:00 h na zasadnutí OcZ v Závažnej Porube.

Termín ukončenia podávania prihlášok: 04. 07. 2016 do 12:00 h

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Obec Závažná Poruba, Obecný úrad, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba. Obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

i pdfĎalšie informácie a náležitosti prihlášky ... (81,2 kB)

Ing. Pavel Beťko, starosta obce Závažná Poruba,

©2016-webm-