Výzva na predkladanie ponúk - "Modernizácia kotolne v obci Závažná Poruba"  

Obec Závažná Poruba je verejným obstarávateľom podľa § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Názov zákazky: Modernizácia kotolne v obci Závažná Poruba

Druh zákazky: stavebné práce

Celé znenie, vrátane príloh - Výzva na predloženie ponúk...  (i pdf 7,4 Mb)

©2020-webm-