Zbohom škôlka, škola volá.

Vo štvrtok 25.6.2020 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu zúčastnili všetci predškoláci z materskej škôlky slávnostného odovzdávania Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Detičky privítal pán starosta Ing. Pavel Beťko, ktorý im zaželal veľa šťastia a poprial im veľa úspechov v novej škole. Predškoláci zaspievali hymnu a rodičom pripravili krásny program. Pani riaditeľka Katka Jambrichová sa prihovorila svojim škôlkárom a spoločne s pánom starostom a p. učiteľkou Alenkou Guráňovou každému odovzdali vysvedčenie o úspešnom absolvovaní materskej škôlky. Bolo to veľmi milé a zároveň aj veľmi dojemné stretnutie, keďže každý si uvedomil, že z malých nesmelých škôlkárikov už budú školáci, ktorí budú každý deň zbierať nové vedomosti v prvej triede. Predškoláci prežili krásny deň a čakalo ich aj množstvo darčekov, ktoré im pripravili ich pani učiteľky. Veľké poďakovanie patrí aj Drahuške Fenikovej, ktorá im upiekla ako prekvapenie výbornú tortu.

Takže zaželajme našim predškolákom, nech im ich úsmev na rozžiarených tváričkách vydrží aj v budúcnosti a nech nová škola prináša iba krásne momenty.

Veľké ďakujem patrí pani učiteľkám, ktoré im po celý čas v materskej škôlke vštepovali lásku a úctu k všetkému dobrému a po celý čas formovali ich zručnosti a vedomosti.

Text: -Katarína Migaľová-, foto: -Marian Dvoran-, ©2020-webm-