ZBER ODPADU...

Vážení občania oznamujeme vám, že v dňoch 22. október a 23.október 2021, to je v piatok a sobotu, sa uskutoční zber elektronického odpadu, nebezpečného odpadu, železného šrotu a textilu. Odpad môžete ukladať v týchto dňoch do pripravených kontajnerov na nádvorí obecného úradu. Kontajnery budú pristavené v piatok od 15:00 h.

Do nebezpečného odpadu patria obaly z motorových olejov, farieb, riedidiel, automobilové batérie, akumulátory a pod.

Žiadame občanov, aby tieto komodity neuskladňovali do kontajnerov v Potočku a pri cintoríne.

Pri tejto príležitosti chceme vyzvať našich občanov, aby dodržiavali pravidlá separovaného zberu, hlavne správne triedili a stláčali separovanú surovinu.

Povinnosťou obcí je aj zabezpečenie zberu použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Tento druh odpadu môžete denne ukladať do nádoby umiestnenej za obecným úradom.

Taktiež upozorňujeme občanov, že kuchynský odpad môžu dávať do nádob tomu určených, a to pri pomníku, za obecným úradom a oproti cintorínu.

Obec upozorňuje aj na kontajner pri cintoríne, že tento je určený len na odpad z cintorína, preto žiadame občanov, aby doňho nevyvážali iný odpad. V prípade zistenia porušenia budú občania riešení priestupkovým konaním.

Ďalej upozorňujeme majiteľov psov, že voľný pohyb psov v obci a jeho okolí je zakázaný a vyzývame vás, aby ste pri prechádzkach so svojimi miláčikmi používali sáčky na psie exkrementy a zabezpečili tak čistotu a poriadok.

Spoločne vytvárajme kvalitné životné prostredie pre nás všetkých.

Zároveň žiadame občanov o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení.

 ©2021-webm-