V čase slávnostného ukončenia školského roku vymenovali riaditeľku školy.

Na základe výsledkov výberového konania a na návrh rady školy v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vymenoval starosta Ing. Pavel Beťko dňa 30. júna 2021 do funkcie riaditeľky Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube Mgr. Moniku Štrkolcovú s účinnosťou od 1. júla 2021 na päťročné funkčné obdobie. Novej riaditeľke odovzdal menovací dekrét a v práci zaželal veľa úspechov v náročnej riadiacej práci. Novovymenovanej riaditeľke školy rodičia odovzdali veľkú kyticu kvetov.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-