Materská škola Závažná Poruba - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ rozhodol oznovuotvorení Materskej školy Závažná Poruba od 1.6.2020.

Organizácia výchovy a vzdelávania MŠ bude prebiehať za zmenených podmienok v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami RÚVZ až do ich odvolania.

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ vykonal medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu MŠ ich dieťaťom. Späť do MŠ budú umiestnené deti podľa kritérií určených rozhodnutím MŠVVaŠ SR a zriaďovateľom.

Prevádzka MŠ:

Materská škola bude v prevádzke od 1.6.2020 v pracovných dňoch od 6:30 h - 15:30 h.

Maximálny počet jednej skupiny/triedy je 15 detí.

Meranie teploty dieťaťa bezdotykovým teplomerom bude povinnou súčasťou ranného filtra. Uskutoční sa hneď pri vstupe do budovy.

 • Každé ráno bude prebiehať ranné meranie teploty aj rodičov každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy, dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupe do interiéru MŠ. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) pedagogický, alebo iný poverený zamestnanec dieťa nepreberie.
 • Dochádzať do materskej školy môžu len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • V rámci ochrany pred šírením COVID – 19 je potrebné, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.

V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného podpísaného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky zabalené v igelitovom vrecúšku.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom učiteľky (prosíme poučiť dieťa) v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ.
 • Deti z 2.triedy nebudú mať v popoludňajších hodinách odpočinok.
 • Podľa možností, budú zabezpečené dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách a stolovaní.
 • Denný režim bude upravený podľa nových podmienok.
 • Rodič je povinný dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do MŠ (rúško ,dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu). Celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších aj vnútorných priestoroch MŠ je maximálne 10 min.
 • Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • Rodič pri prvom nástupe do MŠ predkladá písomné "Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia". Taktiež po každom prerušení dochádzky, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID - 19, rodič bezodkladne informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. To isté je potrebné aj v prípade nariadenej karantény v rodine dieťaťa. Za týchto podmienok bude dieťa z MŠ dočasne vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa denne podpisuje "Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa". 

Riaditeľka MŠ Závažná Poruba Kaarína Jambrichová

 

Prílohy:

Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia...  ( i pdf 51,9 kB)

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa... i pdf 80,9 kB)

©2020-webm-