Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022...

Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

Prinášame vám stručný prehľad z manuálu:

 • pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťa 2 spôsobmi:
  • škola zisťuje formou EduPage záujem o vykonanie PCR testu kloktacími testami;
  • Škola zisťuje formou EduPage záujem zákonných zástupcov o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V tomto prípade záujemca obdrží sadu 25ks testov (zdarma) a odporúča sa vykonávať testovanie dvakrát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok).

Samozrejme, tieto spôsoby testovania sú dobrovoľné a záujemcom odporúčame sledovať webovú stránku školy a EDUPAGE, pretože záujem je potrebné nahlásiť do 25. augusta 2021.  

 • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 • zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 • ranný filter bude vykonávaný vždy v pondelok a podľa potreby vo všetkých farbách COVID automatu, pri zhoršení epidemiologickej situácie každý deň;
 • podmienky vstupu do školy sú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webovej stránke školy;
 • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení môže byť upravovaný režim v škole podľa personálnych, materiálnych a priestorových možností môže ísť o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed, zrušenie určitých krúžkov atď.;
 • medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
 • zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

Riaditeľka ZŠ MR v Závažnej Porube Mgr. Monika Štrkolcová

 

Viac na stránke základnej školy...

©2021-webm-