erb zp g

Dokumenty na pripomienkovanie...

Predkladáme na pripomienkovanie návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Závažná Poruba č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021 a návrh rozpočtu obce na rok 2022-2024, ktoré budú predmetom rokovania zastupiteľstva 10.12.2021. Dňom vyvesenia týchto návrhov začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie, alebo spresnenie pôvodného textu.

Taktiež sa predkladá Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Závažná Poruba č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021 návrh rozpočtu obce na rok 2022 – 2024 a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce sú zverejnené na úradnej tabuli obce: htps://www.zavaznaporuba.sk/uradna-tabula

 

 ©2021-webm-