november 2018a

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba

na I. polrok 2018


Číslo spisu OZP-S2017/00055

Číslo reg. záznamu:  R2017/0601


V súlade s § 18 f, ods. 1 písm. b Zákona SNR č. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 369/1990) predkladá hlavná kontrolórka obce Závažná Poruba (ďalej len Obec) na prerokovanie a schválenie nasledujúci návrh kontrol na I. polrok 2018.

Cieľom kontrolnej činnosti je zistenie stavu a prijatie opatrení k prípadným zisteným nedostatkom s cieľom predchádzania ich vzniku v ďalšom období preverením dodržiavania:

  • hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce prostredníctvom Obecného úradu v Závažnej Porube,
  • správnosti a objektívnosti vykazovania uzávierkových ekonomických ukazovateľov,
  • plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc pri výkone samosprávy obce.

Rozsah a pôsobnosť kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovenia §-u 18 d zákona SNR č. 369/1990 a z Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce schválenými uznesením Zastupiteľstva Obce č.20/2016 dňa 15.8.2016. V súlade s uvedeným vykoná hlavná kontrolórka Obce v období I. polroka 2018 nasledovné kontroly:

  1. Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich využitia za obdobie II. polroka 2017.
  2. Kontrolu stavu zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce v roku 2017 vo vzťahu k povinnostiam určených § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Všeobecne záväzným nariadením Obce č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickej osobe, ktorej obec nie je zakladateľom a fyzickej osobe-podnikateľovi.
  3. Kontrolu správnosti a úplnosti inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce vykonanej účtovnou jednotkou Obec Závažná Poruba ku dňu vyhotovenia riadnej účtovnej závierky za rok 2017.

Ostatná činnosť

  1. Vypracovanie odborného stanoviska  k návrhu záverečného účtu Obce za rok 2017.
  2. Odborná pomoc pri spracovaní interných predpisov, nariadení obce a pri výkone prác zamestnancov.
  3. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov pri výkone kontrolnej činnosti, prípadne na základe prijatého podnetu.

 

V Závažnej Porube dňa 5.12.2017

Ing. Iveta Jurečková,v.r.

hlavná kontrolórka Obce

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti bude   v zmysle § 18f ods.1 písm. a) zákona č.369/1990 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Závažná Poruba dňa 6.12.2017 a bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstva v Závažnej Porube dňa 21.12.2017.

Celý plán kontrolnej činnosti nájdete TU... (.pdf 807 kB)

 

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok

08:00 - 12:00,

13:00 - 15:30

Utorok nestránkový deň
Streda

08:00 - 12:00,

13:00 - 16:15

Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Kontakty - OcÚ


Kde nás nájdete? Mapa obce.

Mapa, zdroj:www.maps.google (odkaz sa otvorí v novom okne)

Prevádzkové hodiny skládky v Potočku

  Pondelok ZATVORENÉ
  Utorok 14:00 - 18:00
  Streda ZATVORENÉ
  Štvrtok ZATVORENÉ
  Piatok 14:00 - 18:00
  Sobota 10:00 - 17:00
  Nedeľa ZATVORENÉ

Prevádzkový poriadok TU...


Copyright © 2011-2018.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________