Finančné limity na úhradu stravného v školskej jedálni :

Obec Závažná Poruba v zmysle zákona 245/2008 s účinnosťou od 01.09.2013 u r č u j e výšku finančných limitov nasledovne:

Materská škola

Cena celodennej stravy - 1,27 €

Pri odoberaní len desiatej - 0,40 €

Základná škola 1- 4 ročník

Cena obeda - 1,09 €

Dospelí stravníci - zamestnanci školy

Cena obeda - 1,26 €

Iné fyzické osoby

Cena obeda - 2,66 €

 

Text pripravila: -Vedúca školskej jedálne Mária Jačalová -