Prevádzkovateľ webovej stránky

Prevádzkovateľ webovej stránky www.zavaznaporuba.sk  je obec Závažná Poruba, Hlavná 135 (ďalej len prevádzkovateľ). Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto stránke vlastní prevádzkovateľ okrem doplnkových modulov, ktoré sú výhradným vlastníctvom autorov stránky.

Webová stránka obce informuje o aktivitách v obci: o veciach verejných, kultúrnych, spoločenských, prináša informácie o dianí v obci. Webová stránka nebola vytvorená na komerčné účely.

Prevádzkovateľ umožňuje používateľovi využívať stránku výhradne pre svoju osobnú potrebu, v súlade s "autorským zákonom", s týmito pravidlami, inými platnými právnymi predpismi, alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že príspevky nebudú:

Používateľ stránky

Každý používateľ stránky môže na stránku prispievať svojimi článkami, správami, otázkami súvisiacimi s obcou Závažná Poruba.

Príspevky musia byť stručné a výstižné, prípadne doplnené fotografiami.

Príspevok, článok, fotografie, odoslať na e-mailovú adresu: webmaster@zavaznaporuba.sk, musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. Text v textovom editore MS WORD:
  1. Fotografie odosielať vo formáte jpg, jpeg, gif a png – maximálne o veľkosti do 1024x768 pixelov a to iba vlastné fotografie, nie stiahnuté z internetu. Počet fotografii pri akcii organizovanej, alebo spoluorganizovanej obcou maximálne do 9 ks, ostatné akcie do 5 ks.
  2. Údaje v tabuľkovom editore MS EXCEL a údaje vo formáte pdf (Portable Document Format) odoslať so sprievodným textom čo obsahujú.
  3. Formát RTF (Rich Text Format ), hlavne tlačivá na elektronické vyplnenie.
  4. Odkazy na webové stránky a fotografie stiahnuté z internetu – musia mať preukázateľný súhlas autora, prípadne prevádzkovateľa daného portálu.
  5. Ozmamy, z ktorých nie je zrejmé doba ich platnosti, oznámiť ukončenie ich platnosti.

Na všetkých dokumentoch (text, fotografia,..) musí byť uvedený autor.

Pri písaní príspevkov sa zaväzuje, že sa bude riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Upozornenie!

Prevádzkovateľ výhradne určuje podmienky používania tejto stránky.

Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu v rámci slušnosti a vecnosti, ako aj právo na nezverejnenie príspevkov, ktoré porušujú zákony SR, nemajú súvislosť s obcou, alebo pokiaľ neobsahujú uvedené náležitosti podľa týchto pravidiel a to bez udania dôvodu.

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie jej častí, alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky používania webovej stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Závažnej Porube 1.3.2019

©2019