• VZN číslo 01/2013

Obec Závažná Poruba na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva pre územie obce Závažná Poruba

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 č. 01/2013

 Prevádzkový poriadok pohrebiska

 celý dokument ... (197 kB)


 ©webmaster

Všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN)

... podľa Zákona o obecnom zriadení obce ...
... Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom...
... Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým...
... Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. ...
... Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým...

Copyright © 2011-2018.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________