1pano 13102019

Najstaršie pečatidlo Závažnej Poruby nebolo až do roku 2000 publikované a pochádza pravdepodobne z 18. storočia. Má 8 uhloníkový tvar. V strede pečatného poľa je postava svätca držiaceho v ľavej ruke palicu a v pravej ruke drží neznámy predmet. Po ľavej strane svätca je lemeš a po pravej je čerieslo. V hornej časti pečatného poľa je latinský nápis na stuhe: SIGIL. NIMET. PORUBA, ø 29 x 25 mm.

Na konci 19. storočia sa používalo pečatidlo bez pečatného znaku s maďarským textom NÉMETPORUBA v strede pečatného poľa a kruhopisom: LIPTÓVÁRMEGYE KÖZSEG.

Kruhopis tvorí text: ŽUPA PODTATRANSKÁ, ø 35 mm.

Zdroj: Internet

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/1994

o obecných symboloch

 

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube dňa 26.09.1994 uznesením č. 40/94 vydáva toto VZN obce o používaní obecných symbolov, ktoré boli odporučené MV SR dňa 07.02.1994 a schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 10/94 z 28.02.1994.

§ 1

Obecné symboly

 Obecné symboly Obce Závažná Poruba sú: obecný erb, obecná vlajka, obecná pečať.

§ 2

Obecný erb

 1. Obecný erb tvorí v zlatom štíte pred modrým oblým vrchom (Poludnica 1549) krížené strieborné murárske kladivo a kelňa..

2. Obecný erb môže byť stvárnený aj jednofarebne graficky z kovu, kameňa, dreva a pod. musí zodpovedať § 2 čl. 1

§ 3

Používanie obecného erbu

1. Obecný erb používa Obec Závažná Poruba:

a) obecné zastupiteľstvo a obecný požiarny zbor,

b) starosta obce,

c) obecný úrad,

d) obecné podniky.

2. Obecný erb sa používa na budovy obecného úradu, na úradných tlačivách, označení dopravných prostriedkoch, ktorých majiteľom je obec, na úradných pečiatkach.

3. Použitie obecného erbu inými fyzickými alebo právnickými osobami schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 4

Obecná vlajka

Obecná vlajka sa skladá zo štyroch pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a žltej, pomer jej strán je 2:3, ukončená troma cípmi.

§ 5

Používanie obecnej vlajky

1. Obecnú vlajku používa obec pri príležitosti významných výročí obce, pri významných podujatiach obecného významu, označuje sa ňou a tvorí stálu výzdobu sídla obecného úradu a starostu obce.

2. Pri vlajkovej výzdobe sa obecná vlajka nemôže používať bez štátnej vlajky SR. Obe vlajky sa umiestňujú v rovnakej výške, pričom štátna vlajka SR z čelného pohľadu na umiestňuje vľavo.

3. Vlajky sa nesmú zväzovať do ružice, taktiež nesmú byť špinavé a poškodené.

§ 6

Obecná pečať

 1. Obecná pečať je okrúhla v strede vyobrazený obecný erb, okolo obecného erbu je umiestnený (kruhopis) „Obec Závažná Poruba“ priemer obecnej pečate je 50 mm.

2. Obecná pečať sa používa na origináloch úradných listín a rozhodnutí obecného úradu. Obecnú pečať uschováva starosta obce.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 1994.

 V Závažnej Porube 29. septembra 1994

 

Jaroslav J u r e č k a, v. r.

starosta obce

 

© webmaster

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________