Štatút obce Závažná Poruba (.pdf...) - (156 Kb)

 

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

 

Štatút obce Závažná Poruba (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť obce, štruktúru jej orgánov, vzájomnú deľbu práce medzi nimi, majetok obce, zakladateľskú a zriaďovateľskú funkciu obce, zásady rozpočtového procesu, obecné symboly a ich používanie, udeľovanie čestného občianstva a čestného uznania a zásady spolupráce so štátnymi orgánmi.

DRUHÁ ČASŤ

Obec Závažná Poruba

 

§ 1

Územie obce

1. Obec je samostatnou územnosprávnou jednotkou, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

2. Územie obce tvorí jej katastrálne územie.

§ 2

Územné zmeny

1. O návrhu na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie rozhodujú obyvatelia hlasovaním, ktoré vyhlási obecné zastupiteľstvo. Hlasovanie obyvateľov je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť. Rozhodnutie obyvateľov je prijaté ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

2. Ak ide o odčlenenie časti obce, zúčastňujú sa hlasovania obyvatelia tejto časti.

3. Zoznam voličov na vykonanie hlasovania obyvateľov zostavuje obecný úrad.

4. Právo hlasovať má občan, ktorý je v obci prihlásený na trvalý pobyt a dovŕšil v deň hlasovania 18 rokov veku a nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená.

5. Na základe pozitívnych výsledkov obecný úrad postupuje ďalej podľa osobitných predpisov.

§ 3

Označovanie ulíc a iných verejných priestorov

1. O názvoch ulíc a iných verejných priestorov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to po prerokovaní s obyvateľmi obce alebo jej časti na verejnom zhromaždení obyvateľov a po vyjadrení odbornej názvoslovnej komisie zriadenej okresným úradom.

2. Označenie ulíc zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov. Vlastníci nehnuteľností, alebo ich užívatelia sú povinní umožniť pripevnenie orientačných tabúľ jednotného typu s názvami.

3. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva podľa ods.1 musí byť v obci primeraným spôsobom publikované a osobitne oznámené príslušným správnym orgánom, ktoré s názvami ulíc prichádzajú do styku alebo ich potrebujú pre svoju prácu.

Copyright © 2011-2018.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________